Johtosääntö

Kuopion steinerkoulun johtosääntö

Johtosääntö alkaen 1.8.2017

Koulun johtosääntö täsmentää Kuopion steinerkoulu Virkkulan osalta sitä, mitä koulun ylläpitäjän, Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys r.y.:n säännöissä yhdistyksen ylläpitämien laitosten hallinnosta on sanottu. Johtosäännön hyväksyy Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys r.y. kokouksessaan.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet koulun toimintaan liittyen esitetään koulun toimintaohjeessa, jonka hyväksyy koulun johtokunta.

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Nimi, ylläpitäjä ja toimintaperuste

1 §

Koulun nimi on Kuopion steinerkoulu Virkkula ja sen sijaintikunta on Kuopion kaupunki.

2 §

Koulua ylläpitää Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry., joka järjestää perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta.

Toiminnan tarkoitus ja rakenne

Kuopion steinerkoulu Virkkula antaa oppilailleen steinerpedagogiikkaan perustuvaa yleissivistävää kasvatusta ja opetusta.

Koulu on yhtenäiskoulu. Vuosiluokilla 1 – 9 saavutettava tieto- ja taitomäärä vastaa peruskoulun päättöastetta.

Luokanopettajat huolehtivat pääsääntöisesti opetuksesta luokilla 1 – 8.

2. TOIMIELIMET JA – HENKILÖT SEKÄ NIIDEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT

Yleistä

4 §

Opetustoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä koulun hallinnosta vastaavat koulun johtokunta ja opettajakunta sekä rehtori / vuosirehtori tai vuosirehtori ja apulaisrehtori.

5 §

Johtokunta vastaa koulun toiminnan edellytyksistä ja taloudesta yhdessä rehtorin / vuosirehtorin tai rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa. Opettajakunta vastaa koulun opetuksen, kasvatuksen ja oppilashuollon hallintotehtävistä rehtorin kanssa.

Johtokunta

6 §

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Varajäseniä on kaksi. Varajäsenillä on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin, mutta heillä ei ole kokouksissa puhevaltaa elleivät he ole varsinaisten jäsenten sijaisina. Vähintään puolet syyskokouksessa valituista johtokunnan jäsenistä tulee olla koulussa olevien oppilaiden huoltajia. Opettajakunnan edustajina johtokunnassa toimivat opettajakunnan nimeämät henkilöt. Päiväkodin edustajana toimii päiväkodin johtokunnan nimeämä henkilö. Yhdistyksen palkkaamilla työntekijöillä on puhe- mutta ei äänioikeutta johtokunnan kokouksissa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun opettajia ei voi valita näihin tehtäviin. Johtokunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri tai joku muu johtokunnan tehtävään nimeämä henkilö.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on myös kutsuttava koolle, kun vähintään 1/3 johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Kirjallinen kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää johtokunnan jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä toinen opettajajäsen ovat läsnä.

Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa arpa.

7 §

Johtokunnan tehtävät:

1. Ohjata ja valvoa koulun toimintaa ja taloutta koulun tarkoitusta vastaavalla tavalla

2. Edustaa koulua yhteyksissä viranomaisiin, yhteisöihin ja laitoksiin johtokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa

3. Haastatella rehtorin paikkaa hakeneet yhdessä opettajakunnan nimeämien kolmen henkilön kanssa sekä valita koulun rehtori/vuosirehtori. / Valita vuosirehtori- ja apulaisrehtori

4. Perustaa opettajakuntaa kuultuaan opettajantoimet ja tuntiopettajan tehtävät sekä 19 ja 20§:n muut toimet. Päättää avoinna olleiden opettajantoimien ja tuntiopettajien tehtävien täyttäminen sekä päättää toimihenkilön ottamisesta työsuhteeseen

5. Päättää opetushenkilökuntaan kuuluvan ja toimihenkilön työsuhteen päättämisestä

6. Myöntää henkilökunnan yli päivän pituiset vapaat, jotka edellyttävät työantajan suostumusta

7. Hyväksyä opettajakunnan valmistelema opetussuunnitelma ja sen muutokset sekä opetussuunnitelmaan perustuva rehtorin / vuosirehtorin tai rehtorin ja apulaisrehtorin laatima työsuunnitelma

8. Vahvistaa opettajakunnan esityksestä koulun järjestyssäännöt sekä tarvittaessa oppilaskunnan ja koulussa toimivien kerhojen säännöt.

9. Esittää koulun tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen hyväksyttäviksi

10. Valmistella johtosääntö sekä sitä täydentävä toimintaohje rehtorin / vuosirehtorin kanssa sekä hyväksyä toimintaohje

11. Tehdä sopimukset kouluruokailun ja kouluterveydenhoidon järjestämiseksi

12. Päättää perusopetuslain 31§ ja 32§ tarkoitettujen opintososiaalisten etujen järjestämisestä ja antamisesta oppilaalle

13. Tarvittaessa antaa toimivaltaansa kuuluva asia valtuuttamansa henkilön hoidettavaksi.

Opettajakunta

8 §

Opettajakunnan muodostavat koulussa opetusta antavat opettajat ja tuntiopettajat sekä rehtori. Äänivaltaisia opettajakunnan kokouksissa ovat luokanopettajat, aineenopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Opettajakunta on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa. Kun käsitellään oppilaan määräaikaista erottamista, vaaditaan, että kaksi kolmasosaa läsnä olevista opettajakunnan jäsenistä äänestää esityksen tekemisen puolesta.

9 §

Opettajakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Opettajakunta tekee päätökset opettajainkokouksessa, jonka puheenjohtajana toimii opettajakunnan puheenjohtaja, hänen ollessaan estynyt opettajakunnan keskuudestaan valitsema jäsen.

10 §

Opettajakunta kokoontuu tarpeen mukaan opettajakunnan puheenjohtajan tai rehtorin / vuosirehtorin kutsusta. Opettajakunnan kokouksia voidaan lomien aikana järjestää opettajakunnan puheenjohtajan tai rehtorin / vuosirehtorin kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava opettajakunnan kokous koolle, jos kolme opettajakunnan jäsentä sitä vaatii. Opettajakunnan kokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava opettajakunnan jäsenille henkilökohtaisesti tai lukuvuoden aikana opettajainhuoneen ilmoitustaululla vähintään kaksi päivää ennen kokousta ja lomien aikana kirjeitse neljä päivää ennen kokousta.

11 §

Opettajakunnan tehtävät:

1. Johtaa, ohjata ja kehittää koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä erityisesti valvoa, että koulun opetusmenetelmiä sovelletaan oppilaiden parhaaksi

2. Pitää yhteyttä koulun oppilaiden huoltajiin ja järjestää vanhempainiltoja

3. Arvioida koulun pedagogista toimintaa ja päättää arviointien keskeisten tulosten julkistamisesta

4. Valmistella opetussuunnitelma ja sen muutokset

5. Päättää oppilaiden ottamisesta perusopetukseen sekä tarvittaessa tehdä esitys oppilaan siirtämisestä perusopetuslaissa (PL 17§ 2 mom.) tarkoitettuun erityisopetukseen

6. Päättää oppilaiden tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä (PL 17 1.mom.)

7. Päättää tarvittaessa oppilaiden vapauttamisesta joidenkin oppiaineiden opiskelusta (PL 18§)

8. Myöntää kirjallisesta hakemuksesta oppilaalle lupa yli kolmen päivän mittaiseen poissaoloon koulusta

9. Päättää oppilaiden kurinpidollisista toimenpiteistä (PL 36§, LL26 §). Opettajakunta voi päätöstä tehdessään toimia yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

10. Laatia koulun järjestyssäännöt ja esittää ne johtokunnalle vahvistettaviksi

11. Tehdä johtokunnalle perusteltuja esityksiä opettajantoimien ja tuntiopettajien tehtävien sekä 19 ja 20§:ssä mainittujen muiden toimien perustamiseksi

12. Haastatella opettajantoimia hakeneet sekä tehdä johtokunnalle esitys valinnasta

13. Esittää lukuvuodeksi kerrallaan keskuudestaan vuosirehtori ja apulaisrehtori, mikäli koululla ei ole päätoimista rehtoria

14. Sitoutua koulun talouteen

15. Hoitaa muut työnantajan osoittamat tehtävät.

12 §

Rehtorin / vuosirehtorin tai rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävät:

Perusopetuslaki edellyttää, että koulussa on sen toiminnasta vastaava rehtori.

Koululla voi olla joko päätoiminen rehtori/vuosirehtori tai opettajakunnan keskuudestaan esittämät vuosirehtori ja apulaisrehtori. Molemmissa tapauksissa rehtorin tehtäviin kuuluu koulun johtaminen ja hän on vastuussa johtokunnalle koulun toiminnasta ja taloudesta. Rehtori/vuosirehtori toimii esittelijänä johtokunnan kokouksissa sekä huolehtii johtokunnan ja opettajakunnan päätösten toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Vuosirehtorin ja apulaisrehtorin tehtävät voidaan jakaa pedagogisiin ja hallinnollisiin vastuualueisiin, jotka määritellään koulun toimintaohjeessa.

1. Vastata koulun talouden ja toiminnan johtamisesta työnantajan edustajana

2. Toimia työyhteisön esimiehenä

3. Toimia koulun työsuojelupäällikkönä

4. Laatia työsuunnitelmaehdotus sekä oppilaitos- ja opettajarekisteri

5. Laatia ja lähettää tilastokeskukselle sekä viranomaisille niiden vaatimat tilastotiedot koulusta

6. Hoitaa yhteydenpito kunnan, läänin ja valtion opetustoimeen ja muihin koulun ulkopuolisiin tahoihin sekä edustaa tarvittaessa koulua

7. Huolehtia opetustoimintaan liittyvän asiakirja-aineiston arkistoinnista asianmukaisesti

8. Antaa pyydettäessä todistuksia opettajille ja muulle henkilökunnalle heidän toiminnastaan

9. Myöntää enintään päivän pituinen vapautus toimen hoitamisesta ja tilapäisesti hankkia sijainen kiireellisissä tapauksissa

10. Valmistella toimen avoimeksi julistamiseen sekä hakumenettelyyn ja toimeen nimittämiseen liittyviä toimenpiteitä

11. Vastata uusien työntekijöiden perehdyttämisen järjestämisestä

12. Huolehtia oppilaiden/opiskelijoiden kurinpitorangaistuksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä

13. Huolehtia oppilashuollon asioihin liittyvistä ilmoituksista ja anomuksista sekä niiden toimittamisesta asianomaisille virastoille

14. Allekirjoittaa oppilaille ja opiskelijoille annettavat päättötodistukset

15. Vastata koulutuksen arvioinnin käytännön suorittamisesta (PL 21§ 2. mom. LL 16§)

16. Valmistella johtosääntö ja sen muutokset johtokunnan puheenjohtajan kanssa

17. Suorittaa muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Koulun nimen kirjoittaminen

13 §

Koulun nimen kirjoittaa johtokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa sekä opettajakunnan tai rehtorin toimivaltaan kuuluvissa asioissa rehtori / vuosirehtori. Jos asia kuuluu sekä johtokunnan että rehtorin tai opettajakunnan toimivaltaan, nimen kirjoittavat molempien elinten edellä mainitut edustajat.

3. OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA SEKÄ HEIDÄN TEHTÄVÄNSÄ

Opettajat

14 §

Opettajan tehtävän täyttäminen

Koulun opettajavalinnoissa painotetaan perehtyneisyyttä steinerpedagogiikkaan.

Toistaiseksi tai määräaikaisesti avoimeksi tullut toimi tai tuntiopettajan tehtävä julistetaan haettavaksi rehtorin/vuosirehtorin esittämällä ja johtokunnan vahvistamalla tavalla. Paikkaa hakeneiksi hyväksytään ne henkilöt, jotka ovat paikkaa hakeneet kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä. Toimeen valituilta edellytetään sitoutumista steinerpedagogisiin opetus- ja kasvatusmenetelmiin.

Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai siihen on muu erityinen syy, tehtävään voidaan enintään lukuvuodeksi kerrallaan ottaa henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (1998/986) säädetty koulutus ja tehtävien edellyttämä taito.

Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavalle henkilölle määrätään enintään neljän kuukauden pituinen koeaika.

15 §

Opettajan tehtävät:

1. Noudattaa hyväksyttyä opetussuunnitelmaa ja käsitellä opetussuunnitelman mukaiset oppimäärät

2. Käyttää ja kehittää erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia steinerpedagogiikan mukaisia opetusmenetelmiä ja työmuotoja

3. Ottaa palkkiota vastaan hoidettavakseen rehtorin esittämä kohtuullinen määrä ylitunteja

4. Opettaa niitä aineita, joihin opettajakunta katsoo hänellä olevan edellytykset, jos opettajantoimen päätoimisuus ei muuten toteudu

5. Suorittaa valvontatehtäviä, ohjata oppilaskuntaa, hoitaa kirjastoa ja kokoelmia sekä suorittaa muita samankaltaisia tehtäviä, joiden voidaan katsoa kuuluvan opettajan velvollisuuksiin

6. Huolehtia rehtorin määräyksestä tunneista, jotka muuten jäisivät hoitamatta toisen opettajan sairaudesta tai muusta esteestä johtuen

7. Suorittaa muut työnantajan osoittamat tehtävät.

16 §

Jokaisella luokalla on opettajakunnan määräämä luokanvalvoja, joka opettajakunnan edustajana valvoo luokan ja sen oppilaiden/opiskelijoiden työskentelyä ja käyttäytymistä. Luokkien 1-8 luokanvalvojana toimii luokanopettaja. Luokkien 9-13 luokanvalvojana toimivat tuntiopettajat.

Luokanvalvojan tehtävät:

1. Pitää tarvittavia luetteloita luokan oppilaista/opiskelijoista, tarkkailla heidän työmääräänsä, edistymistään ja käyttäytymistään sekä antaa opettajakunnan käytettäväksi kulloinkin tarvittavia tietoja

2. Huolehtia luokan oppilaita/opiskelijoita koskevien lausuntojen ja todistusten laatimisesta ja antamisesta

3. Antaa oman luokkansa oppilaille/opiskelijoille hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon enintään kolmen päivän ajaksi

4. Ottaa oppilashuoltoon liittyvissä asioissa tarvittaessa yhteys rehtoriin ja oppilashuoltoryhmään

5. Suorittaa muut työnantajan osoittamat tehtävät.

17 §

Koulun kaikilla opettajilla on velvollisuus osallistua opettajainkokouksiin, jotka katsotaan työehtosopimuksen mukaisiksi yhteissuunnittelutilaisuuksiksi. Johtokunta voi perustellusta syystä vapauttaa opettajan määräajaksi velvollisuudesta osallistua opettajainkokoukseen, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan.

18 §

Koulun päätoimisen opettajan on anottava lupa sivutoimiin johtokunnalta.

Toimihenkilöt

19 §

Koululla voi olla taloudenhoito- ja kansliahenkilökuntaa sekä isännöitsijä, talonmies, vahtimestari, keittiö- ja siivoushenkilökuntaa. Koulussa voi olla myös kouluavustajia, opetusharjoittelijoita ja iltapäiväkerhonohjaajia.

20 §

Hallintosihteerin tehtävät

1. Kannatusyhdistyksen sekä hallituksen kokousten esityslistojen kokoaminen ja kokousten sihteerinä toimiminen
2. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
3. Toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatiminen yhdessä hallituksen ja johtokunnan puheenjohtajien ja rehtoreiden kanssa
4. Koulun kanslian tehtävien hoitaminen
5. Yhdistyksen tiedotustoiminnan hoitaminen
6. Yhdistyksen työryhmien toiminnan koordinointi
7. Koulun oppilasrekisterin ylläpito sekä tarvittavien tietojen toimittaminen viranomaisille ja sidosryhmille
8. Yhdistyksen asiakirja-aineiston arkistoinnista vastaaminen
9. Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
10. Muut työnantajan osoittamat tehtävät

4. OPPILAAT JA OPISKELIJAT

21 §

Perusopetus

Oppilaiden ottamisesta päättää opettajakunta. Oppilaat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli perusopetukseen pyrkii oppilaita muille kuin aloitusasteelle, luokanopettajan tai luokanvalvojan on opettajakunnan nimeämien edustajien kanssa arvioitava aloittamisen mahdollisuudet ja esitettävä asia opettajakunnan päätettäväksi.

22 §

Oppilaille ja opiskelijoille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, järjestetään erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

5. TYÖAIKA JA OPETUS

23 §

Työpäivien lukumäärä on se, mitä perusopetuslaissa määrätään.

Leiritoiminta ja retket, jotka sisältyvät koulun opetukseen ja kasvatukseen, katsotaan koulun työajaksi.

Opetukseen käytettävästä ajasta ja tuntien siirtämisestä, opetusryhmien muodostamisesta sekä työ- ja loma-ajoista päätetään vuosittain työsuunnitelmassa. Työsuunnitelman hyväksyy koulun johtokunta.

24 §

Koulun perusopetusryhmissä on kullakin enintään 36 oppilasta ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Oppilas- ja opiskelija-arviointi

25 §

1. – 3. luokkien oppilaat saavat kevätlukukauden päättyessä oppilaille itselleen pedagogisia näkökohtia noudattaen laaditun kevätrunon. Oppilaan huoltajille annetaan kuvaus lapsen kehittymisestä, käyttäytymisestä ja edistymisestä eri oppiaineissa.

4. – 9. luokkien oppilaat saavat kevätlukukauden lopussa luokanvalvojan ja aineenopettajien laatiman sanallisen vuositodistuksen käyttäytymisestään ja edistymisestään eri oppiaineissa.

Koulusta eroavalle oppilaalle ja opiskelijalle annetaan erotodistus.

9. luokan jälkeen annetaan oppilaalle sanallinen todistus ja perusopetuksen numeerinen päättötodistus opetushallituksen määräysten mukaisesti.

6. OPPILASKUNTA

26 §

Oppilaskuntaan kuuluvat 9. – 13. luokan oppilaat. Kukin luokka voi valita kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan valitsema opettaja. Ohjaava opettaja osallistuu hallituksen kokouksiin.

Oppilaskunnan asioista päättää oppilaskunnan hallitus, joka valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Oppilaskunta voi:

1. Järjestää lukuvuoden alussa tarvittavat henkilövaalit, joissa jokainen oppilas voi äänestää oman luokkansa ehdokasta

2. Laatia oppilaskunnan säännöt ja toimittaa ne opettajakunnan hyväksyttäväksi

3. Osallistua retkien ja leirikoulutoiminnan suunnitteluun ja organisointiin

4. Seurata oppilaiden asemaa koulussa ja pyrkiä lisäämään viihtyvyyttä ja parantamaan turvallisuutta tekemällä asiaa koskevia aloitteita koulun opettajakunnalle ja johtokunnalle

5. Antaa lausuntoja koulun järjestyssäännöistä sekä muista koulun toimintaa koskevista asioista

6. Järjestää vanhempien, oppilaiden ja opettajien yhteisiä tilaisuuksia

7. Kehittää oppilaiden vapaata harrastustoimintaa

8. Tehdä esityksensä oppilaskunnan ohjaajasta opettajakunnalle

9. Osallistua koulun johtokunnan toimintaan

10. Pitää yhteyttä muiden koulujen oppilaskuntiin ja toimintaa tukeviin yhteisöihin.

7. OPPILASHUOLTO

27 §

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä kouluterveydenhoitaja ja/tai luokanopettaja/-valvoja. Lisäksi oppilashuoltoryhmä voi kutsua tapaamisiinsa koululääkärin, koulukuraattorin, psykologin, oppilaan/opiskelijan vanhemmat sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan moniammatillisen yhteistyön piiriin kuuluvia tahoja.

28 §

Peruskouluikäisten oppilaiden asuinkunta järjestää näiden terveydenhuollon. Lisäksi voidaan järjestää steinerpedagogiikkaan pohjautuvaa tai muuta terapiatoimintaa.

29 §

Oppilaiden vanhemmat vastaavat koulukuljetuksesta.

Tämä johtosääntö astuu voimaan Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys r.y.:n hyväksyttyä sen kokouksessaan ja korvaa 20.11.2008 hyväksytyn johtosäännön.

Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry.

kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja